Ben Yasemin telefonda seni boşlatmamı istermisin
00 322 588 96 44

Karımı başkasına siktirdim

Ben normalde kıskanç bir erkektim ama karımı siktirmek zorunda kalınca basir.net ede bir hikayem yazılmış oldu. ama son yıllarda bir haller olmaya başladı bana. seks sırasında fantaziler kuruyordum.karım çok namuslu bir kadın olduğundan ona söyleyemiyordum ama ben hayal ediyordum ve çılgınca zevk alı yordum. yavaş yavaş onu alıştırmak için seks dergileri almaya başladım.

okuyordum ona yatağ a girdiğ imizde.ç ı lgı nca seviş iyorduk.ö zellikle evli ç iftlerin olduğ u hikayelerin olduğ u dergileri seç iyordum.bana soruyordu..insan karı sı nı bir baş kası na nası l siktirir diye.bende ya olurmu ö yle ş ey diyordum ama iç imden geç enleri bir bilse idi.ne yapardı bilmiyordum.sonraları benim ağ zı mı aramaya baş ladı .sen baş ka bir kadı nı mı hayal ediyorsun gibi filan.ben hayı r diyordum.bir gü n yine aynı soruyu sordu bana.bende tamam edeyim filan dedim.kimmiş filan dedi.bende yok ya ö yle biri ne bileyim falan dedim.seviş melerimiz bö yle gidiyordu.fantazilerimde bazen sanki o orospuymuş gibi davranı yordum.kaç para anam gibi sorular soruyordum.sonra amı nı yalarken oooo kocan ç ok ş anslı biri harika amı n var filan diyordum.en sonunda yatağ a girdiğ imiz bir gü n.biraz cesaretle seni değ iş ik bir yerde sikecem dedim.

nerde dedi.bende ormanda dedim.ormanda piknik yapı yoruz.birden ö pü ş meye baş lı yoruz.yapma filan diyor gü ya ama seviş meye baş lı yoruz.iş te ben o an kı ç ı na dikenler batı yor filan diyerek gö tü nü ç imdikliyorum.o da havaya girdi tabiki:)sonra ne o sen bir ses duydunmu ç alı ları n arkası ndan dedim.o da yoooo diye cevap verdi.ben bak ya birileri var dedim .bizi ç alı ları n arkası ndan izliyorlar dedim.sonra eyvah bize doğ ru geliyorlar dedim.bir kadı n ve bir erkek dedim.kadı n geliyor ve benimkine oooo iyiymiş diyerek ağ zı na alı p yalamaya baş lı yor dedim.o zaman karı m itiraz edecek gibi oldu.ne yani adamda benimkinimi yalı cak dedi.bende ya iç ine etme..!sadece fantazi sanki gerç ekmi ki dedim.ses ç ı karmadı .

ben o arada adam yalası nmı diye sordum.yanı t vermedi.bir daha sordum yine yanı t vermedi.ve 3.ü ncü de fı sı ltı yla yaalaaaası ı ı ı n diyebildi.ama ben azmı ş tı m ve sertleş en sikimi amı na dayayı p kö kledim.bu bana fikir vermiş ti.ve birazdan bana sen gerç ekten istiyormusun bunu dedi?bende istiyorum dedim.ciddimisin dedi.bende evet deyince.tamam sen ayarla ama ben utanı rı m.filan dedi.bakarı z ç aresine dedim.ertesi gü n netten adres vermeden chat yaptı ğ ı m arkadaş ı m mehmeti aradı m ve adresi vererek gel dedim.ciddi olup olmadı ğ ı mı sordu.ciddiyim dedim.2 gü n sonra bizdeydi.gü ndü zden iç ki aldı k.biz iç meye baş ladı k.her ş ey sanki ç ok normal gibi gidiyordu.melteme sende gel dedik.iç emezdi ama geldi.bir bardak iç ti.yü zü nü buruş turdu.bir bardak daha iç tikten sonra iyice kafayı bulmuş tu.fı kralar filan anlatı rken.mehmetle ö nceden konuş tuğ umuz iç in ben karı mı yataga gö tü rdü m.ve soydum.ikimizde ç ı plaktı k.ben karı mı ö pü yordum.

yorgan ü zerimizdeydi.birazdan mehmetin yataga girdiğ ini biliyorum.karı mı n arkası ndaydı .ama kayboldu yorganı n altı nda.karı m birden mı ı mmmm diye bir sesler ç ı karmaya baş ladı .gö remiyordum ama belliki amı nı yalı yordu.ben bu arada ö pü yordum eş imi.ç ok ateş li ö pü yordu.dilim agzı nı n iç indeyken birden ı sı rdı ve ağ zı nı ç ekti.bir ahhhhh sesi geldi.o an anladı mki mehmet geç irmiş ti.karı mı n amı nda ş u an yabancı bir yarak vardı ve sikiyordu.sonra kafası nı gö rdü m.yukarı ç ı ktı karı mı kendine ç evirerek ö pmeye baş ladı .ben yorganı bilerek aç tı m.mehmetin siki ç ok iriydi.ama karı m iç kinin etkisiyle hissetmiyordu.ama yan olunca tam girmiyordu.birden karı mı sı rt ü stü ç evirdi ve bacakları nı omuzuna aldı .kazı k gibi olan sikini elini bile değ meden meltemimin amı na dayadı ve kö kledi.karı m sadece

öyle sert vuruyorduki ş ap ş ap seslerini duymamak mü mkü n değ ildi.o an bende ç ok tahrik olmuş tum.birazdan mehmet iyice hı zlanarak karı mı n iç ine attı rmaya baş ladı .oooohhhh diye bağ ı rı yordu.iş bitmiş ti.istediğ im olmuş tu.ama karı ş ı k duygular iç indeydim.mehmetle kalktı k.salona geç tik.birazdan baş ları z yine dedi.ama ben hayı r zaten zorlandı .bu gü nlü k yeter diyerek onu yolladı m.geri dö ndü ğ ü mde ağ lı yordu.sitemli bir ş ekilde nası l zevk aldı nmı benim sikilmemden diyordu.bir ş ey demedim.ama gö zü m de amı ndan akan mehmetin spermlerine takı ldı .iç imden ne iyi etmiş im diye geçirdim.

Ben Yasemin telefonda seni boşlatmamı istermisin
00 322 588 96 44
2 Yorum

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir